Verdiepingen

Waterbodemverdiepingen Randmeren 2016-2017

Hieronder vindt u de stand van zaken met betrekking tot de geplande en reeds uitgevoerde verdiepingen rond de eilanden in beheer van Gastvrije Randmeren.

 

Eiland de Schelp

In het voorjaar van 2017 is een gedeelte van de zuidelijk gelegen invaargeul tot eiland de Schelp verdiept naar een niveau van 3.00 meter minus N.A.P.. Bij gebrek aan afname van het vrijkomende zand zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd door het zandwinbedrijf . De verdiepings-werkzaamheden zullen naar verwachting in juni 2017 weer worden opgepakt en worden naar verwachting uiterlijk eind 2017 worden afgerond. Het uitkomende zand uit deze verdieping wordt voor een  belangrijk deel benut bij werkzaamheden in de nabijgelegen Rijksweg A6.

Eiland Huizerhoef

April 2017 zijn de haven en de in-/uit vaargeul van Huizerhoef verdiept tot een niveau van 2.00 meter minus N.A.P.  In relatie tot de het gemiddelde waterpeil in de zomer is daarmee een maximale vaardiepte van 1.80 meter gerealiseerd. Ook deze werkzaamheden zijn afgerond. Rijkswaterstaat heeft de recreatiebetonning van de vaargeul aangepast aan de verdieping. De specie is afgevoerd en verwerkt
in het natuurontwikkelingsproject  ‘de Markerwadden’.

Eiland Knarland

In twee achteréénvolgende winterperioden zijn de haven en beide in-/uitvaaropeningen van Knarland verdiept naar een niveau tot 3.00 minus N.A.P..  Het vrijkomende zand is benut in diverse bouwprojecten in de regio. De werkzaamheden tot verdieping zijn afgerond.

Vaargeul Waterfront

In 2016 is een in-/uitvaargeul tot de nieuwe stadshavens van Waterfront-Harderwijk gerealiseerd. De werkzaamheden aan de vaargeul zijn inmiddels volledig afgerond.  De geul heeft een maximale vaardiepte van 2.50 meter.  Er is door Rijkswaterstaat een robuuste vaarweg-betonning uitgelegd. 

 

Eiland Pierland

Dit voorjaar is gestart met de verdieping van de in-/uitvaar geul naar Pierland. De werkzaamheden tot verdieping van deze vaargeul en de haven in Pierland worden de aankomende najaar-/winterperiode op grotere schaal aangepakt.