Groene Kruispunt Nuldernauw

Het Groene Kruispunt is één van de projecten uit het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR, 2001). Het doel van de aanleg van het Groene Kruispunt is een meer natuurlijke inrichting van het gebied tussen Strand Horst (Ermelo) en Strand Nulde (Putten) én tussen de A28 en de dijk van Flevoland. Hiermee wordt het Natuurnetwerk Nederland zowel in de breedte- (Veluwe – Horsterwold) als in de lengterichting van de Veluwerandmeren versterkt; vandaar de naam Groene Kruispunt. Daarnaast is het Groene Kruispunt een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Veluwe aan Zee’ van Leisurelands.

De doelsoorten van het Groene Kruispunt– de diersoorten waarop natuurbeleid gericht is - zijn de Grote Karekiet, Roerdomp, ringslang, otter en snoek. Het doel van het Natuurnetwerk Nederland is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren, en dus verdere achteruitgang tegen te gaan.

Een Flevolands en Gelders deel

Het plan voor het Groene Kruispunt omvat een Gelders en een Flevolands deel.

Flevolandse deel in 2010 afgerond
Het Flevolandse deel is in 2010 gerealiseerd met de aanleg van twee natuureilandjes in het Nuldernauw, ‘Otter’ en ‘Hinde’. De twee eilanden vormen voor kleine diersoorten een natuurlijke verbindingszone (een soort ‘stapstenen’) in het water tussen Flevoland en Gelderland.

Inrichting Gelderse is gestart op 7 oktober 2022

Wethouders, directeuren en natuurbeschermingsverenigingen staken op vrijdag 7 oktober samen de eerste schop in de grond voor de aanleg van het Gelderse deel van het ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’.

Lees hier het nieuwsbericht. De realisatie is in handen van Bureau Maris en aannemer Smink Infra B.V. uit Nijkerk. Bureau Maris uit Zeewolde doet de directievoering.

Het inrichtingsplan voor het Gelderse deel van het Groene Kruispunt is een actualisering van de oorspronkelijke natuurversterkingsopgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) uit 2001 en dient naast het oorspronkelijke doel nu ook doelen uit het Beheerplan Natura2000 en het bestemmingsplan Strand Horst. 

Hoe wordt het gebied ingericht?

Tussen Horst en Nulde wordt een rietmoeras aangelegd dat op land overgaat in vochtige en droge bosschages en vochtig Hooiland en kruidenrijk grasland en aansluit op de bestaande rietoever. Zowel grote karekiet als roerdomp zijn afhankelijk van in het water groeiend riet, de roerdomp met name van waterriet en de grote karekiet van stromingsriet.

Door de juiste omstandigheden te creëren zal dit riet hier kunnen groeien en ontstaat een leefgebied voor de eerder genoemde doelsoorten Roerdomp en de Grote Karekiet, otter en ringslag en tegelijkertijd ook voor vissen, amfibieën, insecten en vele plantensoorten.

Daarnaast wordt een deel van het Nuldernauw afgeschermd  als rustgebied voor watervogels en er wordt met boomstammen en takken een onderwaterbos aangelegd. Een onderwaterbos vormt een gunstige leefomgeving voor schelpdieren en macrofauna (kleine ongewervelde dieren).

De voedselsituatie voor watervogels zal door het onderwaterbos verbeteren. Door de aantrekkende werking van het rietmoeras op watervogels is er in de toekomst voor natuurliefhebbers veel meer te zien dan nu al het geval is. Vanuit de nieuw te plaatsen vogelkijkhut hebben bezoekers straks prachtig uitzicht op het moerasgebied.

Aanleg en beheer

De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands.De Provincie Gelderland draagt financieel bij aan de vogelkijkhut en de inrichting van het rietmoeras. Ook Rijkswaterstaat Midden-Nederland draagt haar steentje bij door het aanbrengen van vraatrasters om schade door vraat van ganzen te voorkomen, zodat het waterriet zich kan uit te breiden.

Grondeigenaar Leisurelands, de gemeenten Putten en Ermelo dragen zorg voor het beheer dat nodig is om de ontwikkeling van de natuur te begeleiden. Gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied op het water. Het Groene Kruispunt is onlangs door de provincie Gelderland opgenomen in het ‘Gelders Natuur Netwerk’.

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met:

  • gemeente Ermelo
  • gemeente Putten
  • Leisurelands (op onze site GvR)
  • Bureau Waardenburg
  • Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
  • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe
  • Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten

Waarom wordt het Gelderse deel van het Groene Kruispunt nu pas aangelegd?

De realisatie van het Gelderse deel was door grondeigenaar Leisurelands afhankelijk gesteld van een vastgesteld bestemmingsplan Strand-Horst (Ermelo) waarin naast het Groene Kruispunt ook de ‘rode’ recreatieve ontwikkelingen op Strand Horst waren voorzien.

Het heeft tijd nodig gehad om tot een nieuw bestemmingsplan te komen met draagvlak van alle betrokken partijen maar eind 2021 haalde het bestemmingsplan Strand Horst - met daarin opgenomen het Groene Kruispunt - bij de Raad van State de eindstreep; het bestemmingsplan werd daarmee onherroepelijk.

Een belangrijk moment was de ondertekening van een overeenkomst op 30 juni 2021 door de gemeenten Ermelo en Putten, grondeigenaar Leisurelands, Gastvrije Randmeren en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen dat de weg heeft vrijgemaakt voor de aanleg van het Groene Kruispunt

Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Strand Horst kan de aanleg in 2022 starten. Omdat rekening moest worden gehouden met het broedseizoen van half maart tot september is de aanleg gestart op 7 oktober 2022.

Hoe houden we u op de hoogte?

Natuurlijk zal de aanleg van een dergelijk groot project niet ongemerkt aan de omgeving voorbij gaan. Het doorgaande fietspad zal een periode afgesloten zijn, maar alle bedrijven en stranden blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Via social media, met informatieborden en via onze projectpagina zullen wij u op de hoogte houden over de werkzaamheden, de omleidingsroute voor fietsers en de bereikbaarheid van het recreatiegebied.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.