Meer rust en ruimte voor moerasvogels Veluwemeer

2050 keer bekeken

Met de aanleg van 8 ha nieuwe natuur krijgen de Grote karekiet en Roerdomp meer leefruimte langs de kust van het Veluwemeer bij Elburg.

Wethouder Bertus Jeensma van de gemeente Elburg, Ruud Cuperus van Rijkswaterstaat en Rita Braam van Gastvrije Randmeren markeerden 30 september de aanleg van het ‘Ecolint Elburg’ door het plaatsen van het 1e bordje dat straks een rustgebied aanduidt voor Grote Karekiet en Roerdomp.

Natura2000 vraagt meer riet
voor Roerdomp en Karekiet


De bestaande rietkragen bij de Ludgeruskerk en de Korte Waarden worden verbeterd en uitgebreid. Oud droog riet wordt in plaggen weggehaald en naar de oevers gebracht zodat zich daar waterriet kan ontwikkelen. Door het weghalen van het droge riet ontstaan er poeltjes en watergangen. Om te voorkomen dat ganzen het jonge riet afgrazen zijn anti-vraatrasters geplaatst aan de randen van de rietzones. Zo kan het riet zich in alle rust ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Wethouder Bertus Jeensma: ‘dit deel van het Veluwemeer is aangewezen als Natura2000-gebied. De inrichting ervan moet bijdragen aan de wettelijke bescherming van moerasvogels. Door de rietkraag te herstellen en te zorgen dat zich nieuw waterriet ontwikkelt, wordt deze kuststrook, het ‘Ecolint’, voor de Grote karekiet en de Roerdomp veel aantrekkelijker om er te rusten en te broeden’.

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren vult aan: ‘het project Ecolint staat niet op zich, maar maakt deel uit van een samenhangend gebiedsplan waar alle gemeenten langs de Veluwerandmeren zich in 2001 aan verbonden hebben. Het plan omvatte 21 projecten die zowel natuur- als recreatiedoelen dienen. Het Ecolint is één van de laatste projecten uit dit plan dat nu in uitvoering gaat’.

Recreatie blijft mogelijk
Langs de Veluwemeerkust wordt ook gevaren, gesurft en gezwommen én er liggen al sinds jaar en dag particuliere recreatie-landjes. Wethouder Lyda Sneevliet: ‘De raad van Elburg heeft voor de recreatie-landjes het bestaande overgangsrecht willen respecteren door een positieve bestemming te geven aan het huidige gebruik. Door mee te werken aan het project Ecolint is het mogelijk een bestemmingsplan in procedure te brengen dat kan rekenen op draagvlak bij onze partners binnen Gastvrije Randmeren, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland en bij de gemeenteraad van Elburg. Zo kunnen de oorspronkelijke natuurdoelstellingen met een lange aanloop sinds 2001 toch worden gerealiseerd’.

Rust voor watervogels

Om te zorgen dat natuur en recreatie naast elkaar kunnen bestaan, wordt voor vogels een rustgebied van 300 meter breed ingesteld. Wethouder Jeensma, Ruud Cuperus en Rita Braam plaatsten het eerste bordje dat het rustgebied moet afschermen voor surfers, zwemmers, bootjes en andere vormen van recreatie.

Het inrichtingsplan voor dit natuurinrichtingsproject is opgesteld door Gastvrije Randmeren en gemeente Elburg in afstemming met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, provincie Gelderland, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, Staatsbosbeheer en Vereniging Eigenaren Oude Land.

Klik hier voor meer informatie over het project Ecolint.

Cookie-instellingen